Keurmerk Private Lease

Indien bij het aangaan van de leaseovereenkomst het ‘’private flex lease‘’ contract is overeengekomen, kan lessee de leaseovereenkomst voortijdig beëindigen, zonder dat lessee aan lessor een opzeggingsvergoeding is verschuldigd gelijk aan de in artikel 47 genoemde opzeggingsvergoeding, mits aan de daaraan gestelde voorwaarden wordt voldaan. Lessee kan op grond van de 'private flex lease' leaseovereenkomst tegen het einde van de maand opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, wanneer er sprake is van een niet vrijwillig (derhalve op verzoek van de werkgever) einde van het dienstverband van lessee tijdens de duur van de leaseovereenkomst en/of wanneer tijdens de duur van de leaseovereenkomst sprake is van een echtscheiding die tot een dusdanige wijziging in het besteedbaar inkomen leidt dat lessee redelijkerwijs niet langer aan de verplichtingen uit de leaseovereenkomst kan voldoen. Lessee dient daarvan bewijs te leveren, hetgeen kan bestaan uit overlegging van een vaststellingsovereenkomst, een beschikking van de kantonrechter en/of een door het UWV afgegeven ontslagvergunning, of een schriftelijke bevestiging van de werkgever van lessee dat het (tijdelijke) dienstverband niet wordt verlengd, dan wel een door de rechtbank uitgesproken echtscheiding of een daarbij behorende draagkrachtberekening, waaruit de gewijzigde financiële situatie blijkt, een en ander ter beoordeling door lessor. Op het 'private flex lease' contract kan geen beroep worden gedaan indien een arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd wordt beëindigd. Wanneer Lessee tijdens de looptijd van het lease contract medisch wordt afgekeurd en daarbij de rijbevoegdheid verliest kan er aanspraak gemaakt worden op het 'private flex lease' contract, hierbij moet een doktersverklaring + een verklaring van het CBR kunnen worden overlegd waarin is vastgelegd dat de rijbevoegdheid is ingetrokken met medische grond als reden. Van het ‘’private flex lease‘’ contract kan eerst gebruik worden gemaakt vanaf 6 maanden na de totstandkoming van de leaseovereenkomst, en met inachtneming van bovengenoemde opzegtermijn van één maand. Desgevraagd en op eerste verzoek dient lessee tevens nader bewijs van beëindiging van het dienstverband te leveren, middels overlegging van een afschrift van de (financiële) eindafrekening van het dienstverband en/of nader bewijs te leveren van de (rechtsgeldige) echtscheidingsbeschikking en/of inschrijving van de echtscheiding. Indien en voor zover lessee in gebreke blijft de gevraagde bewijsstukken aan te leveren en/of lessor is gebleken van een onterecht beroep op het 'private flex lease' contract, is lessor gerechtigd alsnog het in artikel 47 (zie 'Aanvullende voorwaarden IKRIJ.nl' op de Download pagina) genoemde opzeggingsvergoeding aan lessee in rekening te brengen.

De in dit artikel genoemde 'private flex lease' optie kan bij aanvang van de leaseovereenkomst worden overeengekomen, en staat los van de in artikel 47 genoemde mogelijkheid om het leasecontract voor het einde van de leaseperiode op te zeggen tegen betaling van de in dat artikel genoemde percentages van de resterende leasetermijnen.

De brandstofkosten horen niet bij het particulier leasen. Daarnaast zijn de kosten van een verkeersovertreding ook voor eigen rekening. Bij schade factureren we een eigen bijdrage. En als je meer kilometers rijdt dan we afspraken, rekenen we die bij IKRIJ.NL elk jaar af. Als de lease auto privé een navigatiesysteem heeft, moet je de kosten voor een update van het navigatiesysteem zelf betalen.

In principe kan iedereen bij IKRIJ.NL een contract voor particulier auto leasen afsluiten. Maar voor privé lease moet je natuurlijk wel kredietwaardig zijn, minimaal 18 jaar oud zijn en een geldig Nederlands rijbewijs hebben. Het bureau Economic Data Resources (EDR) onderzoekt namens IKRIJ.NL of het financieel gezien voor jou verstandig is om een overeenkomst voor private lease af te sluiten. EDR kan je vragen om extra informatie te geven.

Als je ZZP-er bent, moet je bedrijf minimaal 12 maanden bestaan om lease privé bij IKRIJ.NL af te sluiten. Ter beoordeling vragen wij je om de door een accountant of administratiekantoor opgestelde jaarcijfers over het laatste boekjaar aan te leveren. Aan de hand daarvan beoordeelt IKRIJ.NL dan of een auto privé leasen verantwoord is.

IKRIJ.NL hanteert eerlijke voorwaarden die de Stichting Keurmerk Private Lease samen met de Consumentenbond heeft opgesteld. Alle specifieke zaken worden in zo’n contract voor particulier auto leasen benoemd, zoals jouw naw-gegevens, de kenmerken van de auto, de looptijd en het jaarkilometrage. Daarnaast hanteert IKRIJ.NL voor auto leasen privé algemene voorwaarden die voor iedereen gelden. Ook die mag je natuurlijk vooraf lezen. Onze contracten staan bij de downloads op deze site.

IKRIJ.NL neemt de volgende componenten op in het maandbedrag van een private lease auto: afschrijving, rente, WA & Casco verzekering, motorrijtuigenbelasting, reguliere reparatie- en/of onderhoudswerkzaamheden, reguliere vervanging van banden bij slijtage, pechhulp in binnen- en buitenland en vervangend vervoer na 72 uur.

Bij IKRIJ.NL kun je tegen bijbetaling de volgende extra’s opnemen in het maandbedrag voor privé lease: een aanvullende Schadeverzekering Inzittenden, vervangend vervoer na 24 uur en all season of winterbanden. Als we je lease auto privé mogen bestickeren - en je dus reclame rijdt voor IKRIJ.NL - ben je weer goedkoper uit.

Bij IKRIJ.NL is er geen sprake van een waarborgsom voor lease privé.

Bij IKRIJ.NL hoef je geen aanbetaling te doen voor auto private lease.