Keurmerk Private Lease

Wat zijn de voorwaarden van Private Flex Lease?

Indien bij het aangaan van de leaseovereenkomst het ‘’private flex lease‘’ contract is overeengekomen, kan lessee de leaseovereenkomst voortijdig beëindigen, zonder dat lessee aan lessor een opzeggingsvergoeding is verschuldigd gelijk aan de in artikel 47 genoemde opzeggingsvergoeding, mits aan de daaraan gestelde voorwaarden wordt voldaan. Lessee kan op grond van de 'private flex lease' leaseovereenkomst tegen het einde van de maand opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, wanneer er sprake is van een niet vrijwillig (derhalve op verzoek van de werkgever) einde van het dienstverband van lessee tijdens de duur van de leaseovereenkomst en/of wanneer tijdens de duur van de leaseovereenkomst sprake is van een echtscheiding die tot een dusdanige wijziging in het besteedbaar inkomen leidt dat lessee redelijkerwijs niet langer aan de verplichtingen uit de leaseovereenkomst kan voldoen. Lessee dient daarvan bewijs te leveren, hetgeen kan bestaan uit overlegging van een vaststellingsovereenkomst, een beschikking van de kantonrechter en/of een door het UWV afgegeven ontslagvergunning, of een schriftelijke bevestiging van de werkgever van lessee dat het (tijdelijke) dienstverband niet wordt verlengd, dan wel een door de rechtbank uitgesproken echtscheiding of een daarbij behorende draagkrachtberekening, waaruit de gewijzigde financiële situatie blijkt, een en ander ter beoordeling door lessor. Op het 'private flex lease' contract kan geen beroep worden gedaan indien een arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd wordt beëindigd. Wanneer Lessee tijdens de looptijd van het lease contract medisch wordt afgekeurd en daarbij de rijbevoegdheid verliest kan er aanspraak gemaakt worden op het 'private flex lease' contract, hierbij moet een doktersverklaring + een verklaring van het CBR kunnen worden overlegd waarin is vastgelegd dat de rijbevoegdheid is ingetrokken met medische grond als reden. Van het ‘’private flex lease‘’ contract kan eerst gebruik worden gemaakt vanaf 6 maanden na de totstandkoming van de leaseovereenkomst, en met inachtneming van bovengenoemde opzegtermijn van één maand. Desgevraagd en op eerste verzoek dient lessee tevens nader bewijs van beëindiging van het dienstverband te leveren, middels overlegging van een afschrift van de (financiële) eindafrekening van het dienstverband en/of nader bewijs te leveren van de (rechtsgeldige) echtscheidingsbeschikking en/of inschrijving van de echtscheiding. Indien en voor zover lessee in gebreke blijft de gevraagde bewijsstukken aan te leveren en/of lessor is gebleken van een onterecht beroep op het 'private flex lease' contract, is lessor gerechtigd alsnog het in artikel 47 (zie 'Aanvullende voorwaarden IKRIJ.nl' op de Download pagina) genoemde opzeggingsvergoeding aan lessee in rekening te brengen.

De in dit artikel genoemde 'private flex lease' optie kan bij aanvang van de leaseovereenkomst worden overeengekomen, en staat los van de in artikel 47 genoemde mogelijkheid om het leasecontract voor het einde van de leaseperiode op te zeggen tegen betaling van de in dat artikel genoemde percentages van de resterende leasetermijnen.